Đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo về việc đăng tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 qua mạng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy