Đăng ký tín chỉ học kỳ phụ cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2016-2017