Đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD giai đoạn 2016-2020 trong kế hoạch năm 2017 (đợt 1)