Hướng dẫn triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017