Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 09/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Quy Nhơn, ngày 09/01/2017, tại Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thành phần tham dự Hội nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí cấp ủy các chi bộ; trưởng, phó các đơn vị, các đoàn thể, hội trực thuộc Trường cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.  

Đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được nghe Phó Giáo , Tiến Đỗ Ngọc Mỹ, thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tập trung phân tích nội dung 3 Nghị quyết 1 Kết luận. Đó : Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05-11-2016 về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ yêu cầu các cấp ủy, các chi bộ chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công người, việc, khắc phục triệt để cách làm hình thức, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch nhân, tránh việc làm qua loa, thiếu trách nhiệm. Các cấp ủy, các chi bộ sẽ tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua kiểm điểm, từng đồng chí phải nhận thức sâu sắc về nguy , soi rọi lại, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả, góp phần tăng cường, chỉnh đốn Đảng; thực hiện phương châm 4 phải Tổng thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: Nhận thức phải tốt, tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng.