Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH CẤP ĐỘ 3/6 -

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

 

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG PHÁP CẤP ĐỘ 2/6 -

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM