Nghị định

Số/ hiệu Ngày ban hành Trích yếu
120/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí
lệ phí
116/2016/NĐ-CP 18/07/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông,
thôn đặc biệt khó khăn
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản sử dụng con dấu
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật
30/2016/NĐ-CP 28/04/2016 Quy định chi tiết hoạt động đầu từ quỹ bảo hiểm hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
13/2016/NĐ-CP 19/02/2016 Quy định trình tự, thủ tục đăng chế độ, chính sách của công
dân trong thời gian đăng , khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
123/2015/NĐ-CP 15/11/2015 Quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm
hội bắt buộc
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Về đăng doanh nghiệp
73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng tiêu chuẩn xếp
hạng sở giáo dục đại học
53/2015/NĐ-CP 29/05/2015 Quy định về nghỉ hưutuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
52/2015/NĐ-CP 28/05/2015 sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
48/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
41/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân",
Thầy thuốc Ưu "
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
27/2015/NĐ-CP 10/03/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân",
"Nhà giáo Ưu "
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong
nhà trường
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số nội dung của
Bộ luật Lao động
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của quan hành chính
nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
92/2014/NĐ-CP 08/10/2014 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP
ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra
viên cộng tác viên thanh tra
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Về phổ cập giáo dục, xóa chữ
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
15/2014/NĐ-CP 27/02/2014 Quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật hòa
giải sở
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
186/2013/NĐ-CP 17/11/2013 Về Đại học quốc gia
159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí,
xuất bản
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
giáo dục đại học
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục