Nghị định

 

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Về báo cáo tài chính nhà nước
23/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
22/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Về hòa giải thương mại
21/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
167/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Về kinh doanh hàng miễn thuế
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
120/2016/NĐ-CP 2016-08-23 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
116/2016/NĐ-CP 2016-07-18 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
99/2016/NĐ-CP 2016-07-01 Về quản lý và sử dụng con dấu
34/2016/NĐ-CP 2016-05-14 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
30/2016/NĐ-CP 2016-04-28 Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
13/2016/NĐ-CP 2016-02-19 Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
123/2015/NĐ-CP 2015-11-15 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
115/2015/NĐ-CP 2015-11-11 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
99/2015/NĐ-CP 2015-10-20 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
79/2015/NĐ-CP 2015-09-14 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
78/2015/NĐ-CP 2015-09-14 Về đăng ký doanh nghiệp
73/2015/NĐ-CP 2015-09-08 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
53/2015/NĐ-CP 2015-05-29 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
52/2015/NĐ-CP 2015-05-28 Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
48/2015/NĐ-CP 2015-05-15 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
41/2015/NĐ-CP 2015-05-05 Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
33/2015/NĐ-CP 2015-03-27 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
27/2015/NĐ-CP 2015-03-10 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
16/2015/NĐ-CP 2015-02-14 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
11/2015/NĐ-CP 2015-01-31 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
05/2015/NĐ-CP 2015-01-12 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2015/NĐ-CP 2015-01-09 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
108/2014/NĐ-CP 2014-11-20 Về chính sách tinh giản biên chế
92/2014/NĐ-CP 2014-10-08 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
84/2014/NĐ-CP 2014-09-08 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
65/2014/NĐ-CP 2014-07-01 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP 2014-06-26 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
20/2014/NĐ-CP 2014-03-24 Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
18/2014/NĐ-CP 2014-03-14 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
15/2014/NĐ-CP 2014-02-27 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
191/2013/NĐ-CP 2013-11-21 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
186/2013/NĐ-CP 2013-11-17 Về Đại học quốc gia
159/2013/NĐ-CP 2013-11-12 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
141/2013/NĐ-CP 2013-10-24 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
138/2013/NĐ-CP 2013-10-22 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục