Phổ biến, giáo dục pháp luật

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

1. Một số công ước quốc tế về quyền con người  Việt Nam  thành viên  
Trích yếu Việt Nam
tham gia
Công ước quốc tế các quyền kinh tế hội  văn hóa (1996) 24/09/1982
Công ước quốc tế về các quyền dân sự  chính trị (1966) 24/09/1982
Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (1965) 09/06/1981
Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1989) 20/02/1990
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (1979)  18/12/1982
Nghị định thư không bắt buộc bổ sung công ước về quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại 
dâm trẻ em  văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em (2000)
20/12/2001
Nghị định thư không bắt buộc bổ sung công ước về quyền trẻ em, về việc lôi cuốn trẻ em 
tham gia sung đột  trang (2000)
20/12/2001
Công ước nghiêm cấm  hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em 
tồi tệ nhất (1999)
01/06/1999
Công ước về ngăn ngừa  trừng trị tội ác A-pác-thai 06/05/1983
Công ước về ngăn ngừa  trừng trị tội diệt chủng (1948) 09/06/1981
Công ước về không áp dụng thời hiệu tố tụng với tội ác chiến tranh  tội ác chống
nhân loại (1968)
04/06/1983
Công ước về lao động cưỡng bức (Công ước số 29 của ILO) (1930) 05/03/2007
Công ước về tuổi lao động tối thiểu (Công ước số 138 của ILO) (1973) 24/06/2003
Công ước về trả công bình đẳng giữa lao động nam  lao động nữ cho những công 
việc  giá trị ngang nhau (Công ước số 100 của ILO) (1951)
07/10/1997
Công ước chống phân biệt đối xử trong việc làm  nghề nghiệp 
(Công ước số 111 của ILO) (1958)
07/10/1997
2. Công ước quốc tế về môi trường  Việt Nam tham gia  
Trích yếu Việt Nam
tham gia
Công ước về các vùng đất ngập nước tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như nơi
trú của các loài chim nước (RAMSAR), 1971
20/09/1988
Công ước liên quan đến Bảo vệ các di sản văn hoá tự nhiên 19/10/1982
Công ước về buôn bán quốc tế về các giống loài động thực vật nguy
bị đe dọa, 1973 
20/01/1994
Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển MARPOL 29/08/1991
Công ước của Liên Hợp Quốc về sự biến đổi môi trường 26/08/1980
Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 25/07/1994
Công ước Viên về bảo vệ tầng ô-zôn, 1985  26/04/1994
Công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân, IAEA, 1985  29/09/1987
Công ước về trợ giúp trong trường hợp sự cố hạt nhân hoặc cấp cứu phóng xạ,
1986, IAEA
29/09/1987
Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, 1987  26/01/1984
Thoả thuận về mạng lưới các trung tâm thuỷ sảnChâu Á - THÁI BÌNH DƯƠNG, 1988  02/02/1989
Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới chất thải độc hại việc loại
bỏ chúng 13/5/1995
13/05/1995
Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 1992  16/11/1994
Công ước về Ða dạng sinh học, 1992  16/11/1994

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. HIẾN PHÁP

Số/ hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  28/11/2013 Hiến pháp năm 2013
  18/04/1992 Hiến pháp năm 1992
  19/12/1980 Hiến pháp năm 1980
  01/01/1960 Hiến pháp năm 1959
  09/11/1946 Hiến pháp năm 1946

2. LUẬT - PHÁP LỆNH  (Xem nội dung...)

3. NGHỊ ĐỊNH  (Xem nội dung...)

4. QUYẾT ĐỊNH  (Xem nội dung...)

5. THÔNG   (Xem nội dung...)