Quyết định về việc công bố "Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Quy Nhơn