Tổ chức đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường" năm 2017