Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017