Thông báo đăng ký ghi danh các lớp ngoại ngữ tăng cường tiếng Anh, Pháp và Trung