Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2016-2017 qua mạng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy

 

Thông báo đăng tín chỉ học kỳ 1, năm học 2016-2017 qua mạng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy

Xem phụ lục hướng dẫn tại đây