Thông báo đổi địa điểm thi kết thúc học phần, học kỳ 2, năm học 2015-2016 các lớp cao học khóa 18 (2015-2017)