Thông báo điều chỉnh một số phòng học ở Giảng đường A8