Thông báo các lớp cao học khóa 18 về thời gian học tập và nộp học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017