Thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp, Trung tháng 10/2017