Thông báo số 1: Hội thảo Quốc gia lần thứ XX - Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông