Thông báo triển khai, thực hiện giao đề tài luận văn và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017)

 

Các biểu mẫu đính kèm Thông báo triển khai, thực hiện giao đề tài luận văn phân công người hướng dẫn luận văn thạc khóa 18 (2015-2017):

1. Đơn đăng đề tài LVThS

2. Mẫu đơn điều chỉnh tên Đề tài luận văn

3. Mẫu giấy giới thiệu học viên

4. Phụ lục 7_ Quy định về đề cương LVThS