Thông báo về kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 17