Thông báo về thời gian học tập và nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với học viên cao học khóa 18, 19