Thông báo về thời khóa biểu giảng dạy khóa 39 học kỳ I, năm học 2016-2017