Thông báo về viết bài và tham dự Hội thảo quốc gia lần 20: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông