Thông báo về việc đào tạo bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin