Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2016-2017 qua mạng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy