Thông báo về việc chấm điểm tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng kết quả thi đua năm học 2016-2017