Thông báo về việc viết bài đăng trong Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2016-2017