Thông báo về xét phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo năm học 2016-2017

 

Nhà trường đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung của công văn này đến tất cả viên chức trong đơn vị

Mẫu download tại đây.