đơn vị Điện thoại/Fax Email

Ban Giám hiệu

(0256).3846156

phcth@qnu.edu.vn

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Đt: (0256).3846156

Fax: (0256).3846089

web@qnu.edu.vn

phcth@qnu.edu.vn

Phòng Tổ chức cán bộ

(0256).3846806

ptccb@qnu.edu.vn

Phòng Đào tạo đại học

(0256).3846803

pdt@qnu.edu.vn

Phòng QLKH & QHQT

(0256).3846817

pkhcn@qnu.edu.vn

Phòng Đào tạo sau đại học

(0256).3518070

psdh@qnu.edu.vn

Phòng Khảo thí & ĐBCL

(0256).3846798

pkt@qnu.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế

(0256).3646300

ptt@qnu.edu.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

(0256).3846816

pkhtc@qnu.edu.vn

Phòng Cơ sở vật chất

(0256).3847437

pcsvc@qnu.edu.vn

Phòng Công tác sinh viên

(0256).3646142

pctsv@qnu.edu.vn

Phòng Đảng ủy

(0256).3846819

pdu@qnu.edu.vn

Phòng Công đoàn

(0256).3847467

pcd@qnu.edu.vn

Phòng Đoàn Thanh niên

(0256).3846706

pdtn@qnu.edu.vn

Trạm Y tế

(0256).3847011

yte@qnu.edu.vn

Khoa Toán

(0256).3846824

kt@qnu.edu.vn

Khoa Lý - KTCN

(0256).3846833

kl@qnu.edu.vn

Khoa Hóa

(0256).3846822

kh@qnu.edu.vn

Khoa Sinh - KTNN

(0256).3846831

ks@qnu.edu.vn

Khoa Lịch sử

(0256).3846834

kls@qnu.edu.vn

Khoa Địa lý - Địa chính

(0256).3847544

kdl@qnu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

(0256).3847010

kktcn@qnu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

(0256).3646072

kcntt@qnu.edu.vn

Khoa Kinh tế & Kế toán

(0256).3547569

kkt@qnu.edu.vn

Khoa TC-NH & QTKD

(0256).3847845

kqtkd@qnu.edu.vn

Khoa Ngữ văn

(0256).3846820

knv@qnu.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

(0256).3846823

knn@qnu.edu.vn

Khoa Giáo dục tiểu học

(0256).3846866

kgdth@qnu.edu.vn

Khoa Lý luận Chính trị - HC

(0256).3846818

kllct@qnu.edu.vn

Khoa Giáo dục thể chất - GDQP

(0256).3647570

kgdtc@qnu.edu.vn

Khoa Tâm lý - Giáo dục và CTXH

(0256).3647257

ktl@qnu.edu.vn

Phòng Đào tạo & BDTX

(0256).3847545

bdtx@qnu.edu.vn

TT. Thông tin - Tư liệu

(0256).3846623

tttl@qnu.edu.vn

Phòng Quản lý Ký túc xá

(0256).3547945

qlktx@qnu.edu.vn

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • web@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top