Thông báo học bổng sau đại học EIFFEL

Chương trình học bổng Eiffel do Bộ Ngoại vụ Phát triển Quốc tế, Cộng hoà Pháp thành lập nhằm thu hút sinh viên nghiên cứu sinh xuất sắc theo học tại các trường đại học Pháp.

Năm nay Campus France đang mở vòng tuyển chọn cho năm học 2017-2018.

Bậc học: Thạc Tiến

Thông tin chi tiết, xem thông báo bằng tiếng Anh đính kèm.

Xem thêm tại: http://www.campusfrance.org/en/EIFFEl

Các chương trình khác xem thêm tại:

http://physique-sciences.univ-amu.fr/master2-physique/P3TMA

http://master-space.lam.fr/