Kế hoạch tổ chức mở lớp học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017