Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên cao học khóa 17 (2014-2016)

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Chuyên ngành: Toán giải tích

Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Chuyên ngành: Kế toán

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm