Thông báo về triển khai, thực hiện giao đề tài luận văn và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 19 (2016-2018)