Lịch học và thi kết thúc các môn học bổ sung kiến thức ngành Lịch sử Việt Nam, năm 2017