Thông báo thời gian học tập và nộp học phí học kỳ I, năm học 2017-2018 đối với học viên cao học khóa 19 (2016-2018)