ENGLISH

admin gửi vào T3, 05/09/2017 - 14:46
*1. Kết quả thi Tiếng Anh [1]*** *2. Kết quả thi Tiếng Pháp [2]* 3. Thông báo và mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi [3] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Anh.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Thong%20bao-%20Mau%20don%20phuc%20khao.doc
admin gửi vào T2, 05/08/2017 - 15:05
*Mẫu Hỗ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 [1]* [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T3, 06/13/2017 - 23:33
*THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN KHẮC TÍN* 1. Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số 2. Mã số: 62.46.01.04 3. Khóa: 1 (2014-2017) 4. Tên đề tài luận án: *BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ ĐA THỨC NĂM BIẾN VÀ ỨNG DỤNG* 5. Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Sum - Trường Đại học Quy Nhơn
admin gửi vào T2, 05/29/2017 - 16:10
*THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN ĐÌNH PHỤNG* 1. Chuyên ngành: Toán Giải tích 2. Mã số: 62.46.01.02 3. Khóa: 1 (2014-2017) 4. Tên đề tài luận án: *MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CHO TOÁN TỬ ĐẠO HÀM TRÊN THANG THỜI GIAN VÀ ÁP DỤNG* 5. Tập thể hướng dẫn:  - Người hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Đinh Thanh Đức - Trường Đại học Quy Nhơn; - Người hướng dẫn thứ hai: GS.TSKH. Vũ Kim Tuấn - Trường Đại học West Georgia, Hoa Kỳ 6. Toàn văn luận án: File đính kèm [1] 7. Tóm tắt luận án: - Tiếng Việt: File đính kèm [2] - Tiếng Anh: File đính kèm [3] 8. Những đóng góp mới của luận án [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/LA_Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%E1%BB%A5ng_Final.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TTLA_Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%E1%BB%A5ng_VN_Final.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TTLA_Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Ph%E1%BB%A5ng_EN_Final.pdf
admin gửi vào T2, 05/29/2017 - 16:04
*THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN VĂN ĐẠI* 1. Chuyên ngành: Toán Giải tích 2. Mã số: 62.46.01.02 3. Khóa: 1 (2014-2017) 4. Tên đề tài luận án: *CÁC HÀM (.,W)-CHỈNH HÌNH VÀ ÁP DỤNG* 5. Người hướng dẫn: PGS.TS. Thái Thuần Quang - Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn 6. Toàn văn luận án: File đính kèm [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/LATS-Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BA%A1i_0.pdf

Trang