ENGLISH

admin gửi vào T3, 04/11/2017 - 15:09
*Tóm tắt luận án tiến sĩ - Bản tiếng Việt* *Tóm tắt luận án tiến sĩ - Bản tiếng Anh*
admin gửi vào T3, 04/11/2017 - 14:49
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN *PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC*   *THÔNG BÁO * *Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại, khóa 1, chuyên ngành Toán Giải tích* Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho *nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại*. Đề tài: *Các hàm (.,W) – chỉnh hình và áp dụng* Chuyên ngành: *Toán Giải tích*;  Mã số: 62.46.01.02 Người hướng dẫn: *PGS.TS. Thái Thuần Quang* Thời gian: *14h00, ngày 21/4/2017* Địa điểm: *Phòng họp B - *Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. *NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN*
admin gửi vào T2, 03/06/2017 - 16:11
*Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 17 (và một số học viên của khóa 13, 14, 15, 16)* [1] *Mẫu Giấy ủy quyền* [2] ** [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/DS%20hv%20duoc%20cong%20nhan%20TN%20v%C3%A0%20cap%20bang%20Ths%20k17.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20Giay%20uy%20quyen%20nhan%20bang%20Ths_0.pdf
admin gửi vào T6, 03/03/2017 - 16:22
*Khóa 10 (2007-2010) [1]* *Khóa 11 (2008-2011)* [2] *Khóa 12 (2009-2011)* [3] *Khóa 13 (2010-2012)* [4] *Khóa 14 (2011-2013)* [5] *Khóa 15 (2012-2014)* [6] *Khóa 16 (2013-2015)* [7]       [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_10%20%282007-2010%29.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_11%20%282008-2011%29.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_12%20%282009-2011%29.pdf [4] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa%2013%20%282010-2012%29.pdf [5] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Kh%3Da%2014%20%282011-2013%29.pdf [6] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20kh%3Da%2015%20%282012-2014%29.pdf [7] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20kh%3Da%2016%20%282013-2015%29.pdf

Trang