ENGLISH

admin gửi vào T5, 04/06/2017 - 09:36
*Mẫu Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017* [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T5, 03/09/2017 - 15:37
*MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:* 1. *Mẫu Đơn đăng ký dự thi [1]* 2. *Mẫu Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức [2]* 3. *Mẫu Sơ yếu lý lịch [3]* 4. *Mẫu Giấy cam đoan về tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ* [4] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%90%C6%A1n%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20thi_2017.doc [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%90%C6%A1n%20h%E1%BB%8Dc%20B%E1%BB%95%20sung%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c_2017_0.doc [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20S%C6%A1%20y%E1%BA%BFu%20l%C3%BD%20l%E1%BB%8Bch_2017.doc [4] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20Gi%E1%BA%A5y%20cam%20%C4%91oan%20v%E1%BB%81%20v%C4%83n%20b%E1%BA%B1ng%20ch%E1%BB%A9ng%20ch%E1%BB%89%20ngo%E1%BA%A1i%20ng%E1%BB%AF_2017.doc
admin gửi vào T2, 02/27/2017 - 14:22
*Mẫu Đơn đăng ký dự thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6 [1]* [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Don%20dang%20ky%20du%20thi%20B1_0_1.doc
admin gửi vào T3, 11/01/2016 - 08:25
Theo từng chuyên ngành: 1.  Đại số và Lý thuyết số [1] 2. Toán Giải tích [2] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/%C4%90S%26LTS.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TGT_0.pdf
admin gửi vào T5, 10/13/2016 - 10:54
1. Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các lớp cao học khóa 19, các chuyên ngành Hóa  [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TKB-HK1-2016-2017-K19-TN.pdf
admin gửi vào T5, 10/13/2016 - 10:47
1. [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TKB-HK1-2016-2017-K18-TN.pdf

Trang