ENGLISH

admin gửi vào T3, 11/01/2016 - 08:25
Theo từng chuyên ngành: 1.  Đại số và Lý thuyết số [1] 2. Toán Giải tích [2] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/%C4%90S%26LTS.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TGT_0.pdf
admin gửi vào T5, 10/13/2016 - 10:54
1. Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các lớp cao học khóa 19, các chuyên ngành Hóa  [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TKB-HK1-2016-2017-K19-TN.pdf
admin gửi vào T5, 10/13/2016 - 10:47
1. [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TKB-HK1-2016-2017-K18-TN.pdf

Trang