ENGLISH

admin gửi vào T3, 05/09/2017 - 14:46
*1. Kết quả thi Tiếng Anh [1]*** *2. Kết quả thi Tiếng Pháp [2]* 3. Thông báo và mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi [3] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Anh.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Thong%20bao-%20Mau%20don%20phuc%20khao.doc
admin gửi vào T2, 05/08/2017 - 15:05
*Mẫu Hỗ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 [1]* [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T3, 11/01/2016 - 08:25
Theo từng chuyên ngành: 1.  Đại số và Lý thuyết số [1] 2. Toán Giải tích [2] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/%C4%90S%26LTS.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TGT_0.pdf
admin gửi vào T5, 10/13/2016 - 10:54
1. Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các lớp cao học khóa 19, các chuyên ngành Hóa  [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TKB-HK1-2016-2017-K19-TN.pdf
admin gửi vào T5, 10/13/2016 - 10:47
1. [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TKB-HK1-2016-2017-K18-TN.pdf

Trang