ENGLISH

admin gửi vào T3, 05/09/2017 - 14:46
*1. Kết quả thi Tiếng Anh [1]*** *2. Kết quả thi Tiếng Pháp [2]* 3. Thông báo và mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi [3] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Anh.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Thong%20bao-%20Mau%20don%20phuc%20khao.doc
admin gửi vào T2, 05/08/2017 - 15:05
*Mẫu Hỗ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 [1]* [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu_H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T5, 04/06/2017 - 09:36
*Mẫu Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017* [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T5, 04/14/2016 - 14:54
Phòng Đào tạo sau đại hoc thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 16 (2013-2015)
admin gửi vào T4, 04/06/2016 - 16:27
....    .... *TT* .... *CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO*
admin gửi vào T6, 04/01/2016 - 16:39
*TT * *Họ và tên * *Nghiên cứu sinh* *Giới* *tính*
admin gửi vào T6, 03/18/2016 - 23:47
*I.* Các chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số, Toán Giải tích, Phương pháp Toán sơ c [1] [1] /sites/default/files/TKB%20DOT%202%20-%2018%20-%20TN%20-%20NH%202015-2016.pdf

Trang