ENGLISH

admin gửi vào T3, 05/09/2017 - 14:46
*1. Kết quả thi Tiếng Anh [1]*** *2. Kết quả thi Tiếng Pháp [2]* 3. Thông báo và mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi [3] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Anh.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi_%C4%90%E1%BB%A3t%201_2017_Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Thong%20bao-%20Mau%20don%20phuc%20khao.doc
admin gửi vào T5, 05/19/2016 - 04:13
Các biểu mẫu đính kèm Thông báo triển khai, thực hiện giao đề tài luận văn và phân c
admin gửi vào T5, 04/14/2016 - 14:54
Phòng Đào tạo sau đại hoc thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 16 (2013-2015)
admin gửi vào T4, 04/06/2016 - 16:27
....    .... *TT* .... *CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO*

Trang