ENGLISH

admin gửi vào T5, 03/09/2017 - 15:37
*MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:* 1. *Mẫu Đơn đăng ký dự thi [1]* 2. *Mẫu Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức [2]* 3. *Mẫu Sơ yếu lý lịch [3]* 4. *Mẫu Giấy cam đoan về tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ* [4] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%90%C6%A1n%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20thi_2017.doc [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%90%C6%A1n%20h%E1%BB%8Dc%20B%E1%BB%95%20sung%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c_2017_0.doc [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20S%C6%A1%20y%E1%BA%BFu%20l%C3%BD%20l%E1%BB%8Bch_2017.doc [4] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20Gi%E1%BA%A5y%20cam%20%C4%91oan%20v%E1%BB%81%20v%C4%83n%20b%E1%BA%B1ng%20ch%E1%BB%A9ng%20ch%E1%BB%89%20ngo%E1%BA%A1i%20ng%E1%BB%AF_2017.doc
admin gửi vào T2, 02/27/2017 - 14:22
*Mẫu Đơn đăng ký dự thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6 [1]* [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Don%20dang%20ky%20du%20thi%20B1_0_1.doc
admin gửi vào T2, 10/24/2016 - 09:31
Mẫu Đơn đăng ký dự thi [1] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Don%20dang%20ky%20du%20thi%20B1.doc
admin gửi vào T2, 03/06/2017 - 16:11
*Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 17 (và một số học viên của khóa 13, 14, 15, 16)* [1] *Mẫu Giấy ủy quyền* [2] ** [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/DS%20hv%20duoc%20cong%20nhan%20TN%20v%C3%A0%20cap%20bang%20Ths%20k17.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20Giay%20uy%20quyen%20nhan%20bang%20Ths_0.pdf
admin gửi vào T6, 03/03/2017 - 16:22
*Khóa 10 (2007-2010) [1]* *Khóa 11 (2008-2011)* [2] *Khóa 12 (2009-2011)* [3] *Khóa 13 (2010-2012)* [4] *Khóa 14 (2011-2013)* [5] *Khóa 15 (2012-2014)* [6] *Khóa 16 (2013-2015)* [7]       [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_10%20%282007-2010%29.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_11%20%282008-2011%29.pdf [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_12%20%282009-2011%29.pdf [4] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa%2013%20%282010-2012%29.pdf [5] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Kh%3Da%2014%20%282011-2013%29.pdf [6] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20kh%3Da%2015%20%282012-2014%29.pdf [7] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20kh%3Da%2016%20%282013-2015%29.pdf
admin gửi vào T3, 11/01/2016 - 08:25
Theo từng chuyên ngành: 1.  Đại số và Lý thuyết số [1] 2. Toán Giải tích [2] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/%C4%90S%26LTS.pdf [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TGT_0.pdf

Trang