ENGLISH

Thông báo tuyển sinh

I. Thông báo

II. Ngành đào tạo 


/pdtsaudaihoc/sites/default/files/ly_lich_images/DS_HV_K18.xls

admin gửi vào T5, 03/09/2017 - 15:37
*MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:* 1. *Mẫu Đơn đăng ký dự thi [1]* 2. *Mẫu Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức [2]* 3. *Mẫu Sơ yếu lý lịch [3]* 4. *Mẫu Giấy cam đoan về tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ* [4] [1] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%90%C6%A1n%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20thi_2017.doc [2] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%90%C6%A1n%20h%E1%BB%8Dc%20B%E1%BB%95%20sung%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c_2017_0.doc [3] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20S%C6%A1%20y%E1%BA%BFu%20l%C3%BD%20l%E1%BB%8Bch_2017.doc [4] http://qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20Gi%E1%BA%A5y%20cam%20%C4%91oan%20v%E1%BB%81%20v%C4%83n%20b%E1%BA%B1ng%20ch%E1%BB%A9ng%20ch%E1%BB%89%20ngo%E1%BA%A1i%20ng%E1%BB%AF_2017.doc

Trang