Đại học chính quy

admin gửi vào T4, 09/20/2017 - 07:58
  Mẫu 1 - Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông [1] [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Mau%201%20-%20Phieu%20dang%20ky%20xet%20tuyen%20lien%20thong.doc
admin gửi vào T3, 09/12/2017 - 10:03
  - *Thông báo số 1*: Tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-s%E1%BB%91-1-tuy%E1%BB%83n-sinh-li%C3%AAn-th%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%99-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-v%E1%BB%9Bi-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%99-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-h%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-ch%C3%ADnh
admin gửi vào T2, 08/21/2017 - 10:06
*DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN* *(Đợt bổ sung từ ngày 13/8/2017 - 20/8/2017)*   - Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPTQG năm 2017 /(Xem nội dung)/ [1] - Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ /(Xem nội dung)/ [2] [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Danh%20s%C3%A1ch%20th%C3%AD%20sinh%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n%20theo%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi%20%28c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%29.pdf [2] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Danh%20s%C3%A1ch%20th%C3%AD%20sinh%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%A3t%20b%E1%BB%95%20sung%20theo%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BA%A1%20%28c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%29.pdf

Trang