Đại học chính quy

admin gửi vào T2, 08/14/2017 - 09:21
*DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017* - DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPTQG NĂM 2017 /(Xem nội dung)/ [1] - DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ NĂM 2017 - ĐỢT XÉT TUYỂN TRƯỚC NGÀY 26/7/2017 /(Xem nội dung)/ [2] [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filepdf/DANH%20S%C3%81CH%20TH%C3%8D%20SINH%20TR%C3%9ANG%20TUY%E1%BB%82N%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%8CC%20QUY%20NH%C6%A0N%20THEO%20PH%C6%AF%C6%A0NG%20TH%E1%BB%A8C_0.pdf [2] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filepdf/DANH%20S%C3%81CH%20TH%C3%8D%20SINH%20TR%C3%9ANG%20TUY%E1%BB%82N%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%8CC%20QUY%20NH%C6%A0N%20THEO%20PH%C6%AF%C6%A0NG%20TH%E1%BB%A8C%20X%C3%89T%20H%E1%BB%8CC%20B%E1%BA%A0%20N%C4%82M%202017%20%C4%90%E1%BB%A2T%20X%C3%89T%20TUY%E1%BB%82N%20TR%C6%AF%E1%BB%9AC%20NG%C3%80Y%2026_0.pdf
admin gửi vào T4, 08/09/2017 - 10:11
  *Thí sinh làm đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu:* *Mẫu 1 - Phiếu đăng ký xét bổ sung theo kết quả thi THPT [1] Mẫu 2 - Phiếu đăng ký xét học bạ [2]* [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/M%E1%BA%ABu%201%20-%20Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20x%C3%A9t%20b%E1%BB%95%20sung%20theo%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20thi%20THPT.docx [2] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/M%E1%BA%ABu%202%20-%20Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20x%C3%A9t%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BA%A1.doc
admin gửi vào T3, 08/01/2017 - 16:44
*Xem Tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2017 TẠI ĐÂY [1]* [1] http://qnu.edu.vn/tracuu/

Trang