Đại học chính quy

lxvinh gửi vào CN, 08/14/2016 - 09:33
hang gửi vào T7, 08/13/2016 - 15:50
  Tra cứu thông tin thí sinh và danh sách trúng tuyển [1] [1] http://103.232.121.142/~admin/ketqua
lxvinh gửi vào T2, 08/01/2016 - 17:29
hang gửi vào T6, 07/29/2016 - 09:59
  *DOWNLOAD MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN* [1] [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/phieu%20dang%20ky%20xet%20tuyen_1%20.2016.docx

Trang