Sau đại học

hang gửi vào T2, 04/03/2017 - 07:02
  - *Download Mẫu hồ sơ xét tuyển NCS năm 2017* [1] [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Mau%20H%E1%BB%93%20s%C6%A1%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83n%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20sinh_2017.doc
admin gửi vào T5, 03/09/2017 - 08:57
Các mẫu Hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 Khóa 20 (2017-2019): - Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên [1] - Sơ yếu lý lịch [2] - Đơn đăng ký dự thi [3] - Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức [4] - Giấy cam đoan [5]   [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/don%20xin%20xac%20nhan%20uu%20tien.doc [2] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/so%20yeu%20ly%20lich.doc [3] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/don%20dang%20ky%20du%20thi.doc [4] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Mau%20don%20bo%20sung%20kien%20thuc_2017.doc [5] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/giay%20cam%20doan.doc

Trang